Google+ Followers

Tuesday, 27 May 2014

හෙය් වාටිටුව

සමන් සති අන්ත පුවත්පතක විෙශ්ෂාංග ෙල්ඛකෙයක්. ෙප්රාෙදණිය ශික්ෂණ ෙරා්හලට ඔහු පැමිණිෙය් තමන්ෙග රාජකාරි කටයුත්තකට. එ් ගමෙනදි ඔහු නිකමට ෙමන් ෙගාඩ වැදුනා හෙය් වාටිටුවට. එහි ප්රතිකාර ලබන්ෙන් මානසික අබාධ සහිත ෙරා්ගීන්. ෙමි වාටිටුව එක් පෙසකින් විවෘත ෙවලා තිබුෙණ් අලංකාර මිදුලකට. එ්ක එෙලස සකස් කර අැත්ෙතම ෙමම ෙරා්ගීන්ෙග මනසට සහනයක් සලසන අරමුණින් බව සමන්ට වැටහුනා .

ඔන්න ඔය මිදුෙලදි තමයි සමන්ට ඔහුව මුණ ගැසුෙණ්. ඔහු උන්ෙන මිදුෙල තිබුණ බංකුවකට බර දීලා , වයස වැඩිම වුෙනාත් අවුරැදු තිහක් අැති , ෙපනුෙමන් ෙමතැන ඉන්න ෙබාෙහා් අයට වඩා ෙවනස් , ෙකාටින්ම කිසිම අසනීපයක් නැති ගානයි, ඇඳ වුන් ෙරා්හල් අැඳුම ෙනාවන්නට ඔහු ෙමතනට අාගන්තුකයකු යැයි සිෙතන තරමි.
සමන් ඔහු සිටි බංකුෙවි පෙසකින් හිඳගත්තා. ඔහු සිනහවකින් සමන්ව පිළිගත්තා , "එ්ක ෙහාඳ අාරමිභයක් " සමන්ට හිතුනා .සමන් ෙහමිහිට ඔහුව කතාවට පටලවා ගත්තා.

" මට ෙමෙහට එන්න වුනා , අැත්තටම නෑවිත් බැරිවුනා , හැබැයි මම කැමත්ෙතන්මයි අාෙවි ! " ඔහු කථාව පටන් ගත්තා . සමන් අහෙගන හිටියා .

" මෙග් තාත්තා මාව ඔහුෙග්ම නැවත ඉපදීමක් කරන්න හැදුවා . අමිමට ඕන වුනා මාව අැෙග් කීර්තිමත් පියාෙග් පිළිරැවක් බවට පත්කරන්න. එතෙකාට මෙග් අක්කා මට බලකර හිටියා එයාෙග් සමාගමි අධයක්ෂ සැමියාව අාදර්ශයට ගන්නා ෙලස , මෙග් අයියා උත්සාහ කෙළ් මාව එයා වෙග්ම ෙද්ශපාලකෙයක් කරන්න ."

" මෙග් ගුරැවරැන් හිතුවා මම ෛවද්යවරෙයක් , ඉංජිෙන්රැෙවක් වීම ෙහාඳයි කියලා"
හැම ෙකෙනක්ම මෙගන් බලාෙපාෙරාත්තු වුෙන් ඔවුන්ට ඕන ෙකනා වීම, කවුරුත් අැහුෙවි නෑ මම කවුරැ ෙවන්නද කැමැති කියලා "

" එ්ක නිසයි අද මම ෙමතන ඉන්ෙන් , ෙමෙහදි අඩුම තරෙමි මට මමමවත් ෙවන්න පුළුවන් "

"ඉතිං ඔබ ෙමාකද ෙමෙහ් ? ඔබටත් අධයාපනයයි , ෙහාඳ අවවාදයි වැඩි වුනාද ?"

" නැහැ මම ෙමි රාජකාරි වැඩකට අවා" සමන් උත්තර බැන්දා.

" අාහ්... ඔබත් එෙහනමි ෙමි බිත්ති හතෙරන් එපිට තිෙයන මානසික ෙරා්හෙල් ජීවත් ෙවන ෙකෙනක් "  ඔහු සමන්ෙගන් අැහුෙවි සිනාෙසන අැස් වලින් බලමින් .  ්

Saturday, 24 May 2014

සැනසිල්ල

ෙපෙර්රා මහත්මයා තම ෙස්වෙයන් විශ්රාම ගිය පසු ගමිබද පළාතකින් කුඩා නිවසක් මිලදී ගත්තා . කාත් කවුරැත් නැති ඔහුට ඔිනෑ වුෙන් නිස්කලංක ජීවිතයක්. තමාෙග් වැඩිහිටි අවදිය පතට ෙපාතට ෙලාල් ෙවලා ඔෙහ් ෙගවා දමන්නයි ඔහු අශා කෙළ් .

එම කුඩා නිවස පිහිටිෙය් ගෙමි පාසල අසළමයි. එහි පදිංචියට ගිය මුල් සති කීපය ඔහු බලාෙපාෙරාත්තු වූ පරිදිම සැනසිල්ෙලන් ගතකලා.

එෙහත් තත්ත්වය ෙවනස් වුෙන් පාසල් වාර නිවාඩුව අවසන් වූ පසුවයි.

දහවල් පාසල අවසන් වූ පසු එක් සිසුන් කණ්ඩායමක් ෙපෙර්රා මහතා පදිංචිව සිටි නිවස ඉදිරිෙයන් ගමන් ගත්තා . දඟකාරකමින් ඉහවහා ගිය ෙමම ෙනාහික්මුණු ෙකාළු රංචුව පාෙර් ගමන් කෙළ් මහත් ෙස් ශබිද නගමින් කෑ ෙකා් ගසමින් හා දකින දකින ෙද්ට ගල් මුගුරැ වලින් ගසමිනුයි .

ෙමි මහා කලබැගෑනිය පාසැල් තිබූ සෑම දවසකම සිදු වුණා . ඉන් මහත් පීඩාවකට පත් වූ ෙපෙර්රා මහතා ෙමි කරදරෙයන් මිදීමට යමි උපායක් ෙයදවීමට සිතාගත්තා.

ෙඝා්ෂාකාරී ෙකාළු රැළ පැමිෙණන ෙතක් තම නිවස ඉදිරිපිට නැවතී වුන් ඔහු ඔවුන් නවතා ෙමෙහම කිවිවා.

"අෙන් ළමයිෙන් ඕෙගාල්ෙලා ෙමෙහම කෑ ගගහ ශබිද කර කර ගඩා ෙගඩි කඩ කඩ හරිම සන්ෙතා්ෙෂන් යනවා දැක්කම මට මෙග් ඉස්ෙකා්ෙල කාෙල් මතක් ෙවනවා , අපිත් ඔය වෙග්මයිි....අෙන් පුළුවන් නමි හැමදාම ඉස්ෙකා්ෙල අැරිලා යද්දි ෙනාවරදවාම ෙමෙහම කරන්න, මට එතෙකාට පාලුවකුත් නෑ... හැබැයි ඔන්න ඔිෙගාල්ෙලා එෙහම කරනවානමි මම එක්ෙකෙනක්ට රැපියල් දහය ගාෙන් ෙදනවා... "

ෙකාලු රංචුව එය ෙමාන තරමි සතුටින් බාර ගත්තාද යත් දිනපතාම පාර දිගට ෙඝා්ෂා කරමින් යන්නට වුනා.

දින කීපයකට පසු ෙපෙර්රා මහතා අර ෙකාලු රංචුව නැවත මුණගැසුණා. ඔවුන්ෙග් ක්රියාව ඉහළින් අගය කළ ඔහු කණගාටුදායක මුහුණක් මවා ෙගන දුක්මුසුව ෙමෙස් පැවසුවා.
"ළමයිෙන් ෙමි දවස් වල මෙග් අෙත් මුදල් හිඟයි.. එ් නිසා ෙමි ළමයි මට කරන ෙස්වය ෙවනුෙවන් මට දැන් ෙගවන්න පුලුවන් රැපියල් පහ ගාෙන් විතරයි ..."

ළමුන් පිරිස ඉන් මදක් කළකිරැණද ලැෙබන මුදලින් සෑහීමට පත්ව දිගටම තම ක්රියාව කරෙගන ගියා .

තවත් ටික දිනක් ගතවුනා.

ෙපෙර්රා මහතා නැවතත් අර ෙඝා්ෂාකාරී ළමුන් ෙවත දුක් ගැනවිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා.
"...අෙන් බලන්නෙකා ළමයිෙන් මට තාම මෙග් විශ්රාම වැටුප හමිබ වුෙන් නැහැෙන්... ඔය ළමයි තරහා නැතුව රැපියල් ෙදක ගාෙන් අරෙගන කෑ ගහන වැෙඩි කරෙගන යන්න... අෙන් නතර කරන්න නමි එපා..."

"රැපියල් ෙදකක් !! අංකල්ට පිස්සුද ?? "
ෙකාලු රැෙළ් නායකයා මහ හඬින් කෑගැසුවා.
"..අංකල් හිතනවද ෙමි රැපියල් ෙදකකට අපි කෑ ගහවි කියලා ...අංකල්ට ඔල්මාෙදද ??අංකල් ඔින ෙදයක් කරගන්න ...අායිත් නමි අපි ෙමි වැෙඩි කරන්ෙන නෑ... අපිව රවටිටල වැඩ ගන්න හිතුව මදි... අපි අායිත් කවදාවත් අංකල්ෙග් ෙගදර ඉස්සරහින් යද්දි කෑ ගහන්ෙන් නෑමයි..."

එදායින් පසු ෙපෙර්රා මහතා සාමකාමීව නිස්කලංකව ජීවිතෙය් සැඳෑ කාලය සැනසිල්ෙලන් ගත කළා.

Thursday, 22 May 2014

යටි හක්ක

ළඟදි දවසක විවාහ උත්සවයකට සහභාගි වුනා , නෑදෑකම තිබුෙන මෙග අමිමාෙග පාර්ශවෙයන් මනාලයාට . ඔහු ගමිපහ , මනාලිය අැඹිලිපිටිෙය , උත්සවය තිබුෙණ උඩවලව පැත්ෙත තරැ පන්තිෙය ෙහා්ටලයක.

උත්සව ශාලාෙවි මා අසුන් ෙගන වුන් තැනට ඉදිරිෙයන් වූ ෙමිසය වටා අසුන් ෙගන සිටිෙය් තරැණ විෙය් පසු වූ යුවතියන් කීප ෙදෙනක් , ඔවුන් මනාලියෙග පාර්ශවෙයන් . බිරිඳ මා අසල වුවත් අංග රචනාෙවන් පිරැණු ඔවුන්ෙග් මුහුණු ෙදස මා කීප වතාවක් ෙනත් ෙහලුවා.
එවිට දුටු එක් ෙදයක් ෙවත මෙග් පූර්ණ අවධානය ෙයාමු වන්නට අැත්ෙත වෘත්තීමය කුතුහලය නිසාම විය හැකියි.
එම යුවතියන් හය-හත් ෙදනාෙග්ම මුහුෙණ් යටි හක්ක උඩු හක්කට වඩා ඉදිරිෙයන් තමයි පිහිටා තිබුෙණ .

ෙමි තත්ත්වය දන්ත ෛවදය විද්යාව අනුව විකෘතියක් එෙහම නැතිනමි විකලාංගතාවයක් . සාමාන්යෙයන් මිනිස් මුහුණක හණු පිහිටිය යුත්ෙත් යටි හණුවට වඩා උඩු හණුව මදක් ඉදිරිෙයනුයි, එම තත්ත්වය ෙනාමැති වුවත් වඩා වැඩි වුවත් එය විකලාංගතාවයක් ෙලස හඳුන්වනවා.

එම යුවතියන්ෙග් මුහුණු වල වූ තත්වය නිසාම මා උත්සව ශාලාෙවි වුන් අෙනකුත් මනාලියෙග පාර්ශවෙයන් පැමිණ සිටි අය නිරීක්ෂණයට ලක් කලා. ඔවුන්ෙගන් බහුතරයක් කුඩා ගැහැණු ළමුන්ෙග්ත් යුවතියන්ෙග්ත් යටි හක්ක ෙපර කී පරිදිම පිහිටා තිබුෙන උඩු හක්කට වඩා ඉදිරිෙයන් .

එකම පළාතක තරැණ ගැහැණු ළමුන් සමූහයක් එකම විකලාංගතාවයක් ෙපන්නුමි කිරීම තුළ විස්මයකට එහා ගිය ෛවද්ය විද්යාත්මක කාරණා රැසක් ගැබි ෙවලා තිෙබන්නට පුලුවන් තත්ත්වයක් . එබැවින් එය දන්ත ෛවද්ය පරීක්ෂණයකට ඉවහල් කරගත හැකි කරැණක්.

ෙමවන් දන්ත විකලාංගතාවයන් වර්තමාන විද්යාෙවි දියුණුවත් සමඟ දන්ත ෛවද්ය ප්රතිකාර මගින් සාර්ථකව නිවැරදි කරගැනීෙමි හැකියාව පවතිනවා . නමුත් එම හැකියාවන් පිළිබඳ දැනුම ජනතාව අතරට ගලා ෙගාස් ෙනාමැති බැවින් ෙබාෙහා් විට සිදු වන්ෙන් "ෙමික ෙමි කරැෙමට සිද්ධ ෙවචිච ෙදයක් " ෙලස සලකා බැහැර කිරීමයි .

Saturday, 10 May 2014

ෙපාඩි නම

ෙපාඩි උන්නාන්ෙසෙග ෙකරැවාවන් නිසා ෙලාකු හාමුදුරැෙවා දැඩි පීඩනයකට හසුෙවලයි උන්ෙන , වැඩිමනක්ම ප්රාෙද්ශීය ෙද්ශපාලන බලවතාෙගන් . පන්සල් දායක සභාෙව ෙලාකු පුටු වලිනුත් බලපෑමක් ෙනාතිබුනා ෙනාෙවි!

රෙටි පවතින වතාවරණය හමුෙවි නාරද ෙපාඩි හාමුදුරැෙවාන්ෙග ක්රියා කලාපෙය් මහ ෙදාසක් ෙලාකු හාමුදුරැෙවා දුටුෙවි නැහැ .
වසර තිහකට අාසන්න කාලයක් බුද්ධ චීවරය දරාෙගන එහි ෙගෟරවය රකිමින් දැහැමි දිවි ෙපවතක් ෙගවන ෙලාකු හාමුදුරුවන්ට එ් වන විට රෙටි සිදු ෙවමින් පවත්නා ෙද් ගැන ෙලාකු අවෙබා්ධයක් තිබුණා . එෙමන්ම හරි වැරැද්ද ගැනත් උන්වහන්ෙස් නිවැරදි දැක්මක සිටිෙය්.
නමුත් තමන් දකින සත්ය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්නට තරමි එඩිතර බවක් නමි උන්වහන්ෙස්ට තිබුෙණ නැහැ . එ් එක්ෙකා උන්වහන්ෙස්ෙග වයස නිසා නැතිනමි රෙටි ෙද්ශපාලන බලාධිකාරෙය් ෙනාමසුරැ අනුග්රහය ලැබූ තම විහාරස්තානය හා එහි තමා දරන නායක ධූරය නිසා විය හැකියි. එබැවින් තමාට කළ ෙනාහැකි ෙද් කරන නාරද ෙපාඩි නම ගැන උන්වහන්ෙස්ෙග හිෙත් තිබුෙන පහන් වූ හැඟීමක් , එ්ක නිසාමයි කළින් ෙමි කාරණාව මතු වූ විට පරිස්සමි වන ෙලස ෙපාඩි නමට අවවාද ෙකරැෙවත් .

විහාරස්තානය අවට ගමිමාන කීපයකම එක රැෙයන් අැලෙවන අතින් අඳින ලද ෙපා්ස්ටර් වල අකුරැ වල අයිතිය නාරද ෙපාඩි නමෙග බව ෙලාකු හාමුදුරැවන්ට නමි රහසක් ෙනාෙවද්දි ගෙමත් එක්ෙකනා ෙදන්නා එ් බව දැනෙගන සිටියා.
පන්සෙල් කටයුතු වලට දායක ෙවමින් ගෙමි වැඩි ෙදනාෙග් ආදර ෙගෟරවය දිනා වුන් නාරද හිමිෙයා් රෙටි නැග අා තරැණ වියාපාරයට දැක්වූ එකම සමිබන්ධය වූෙය් ඔය අකුරැ අැඳීම පමණයි . නමුත් මහමග ටයර් සෑයක දැවී මිය යාමට එ් ටික ෙහා&
ඳෙටා්ම ප්රමාණවත් වුන යුගයක් තමයි ෙමි වන විට ෙගෙවමින් පැවතුෙන්.

තත්ත්වය වඩාත් උත්සන්න වුෙන් ෙමි අකුරැ
වලින් අර ප්රාෙද්ශීය ෙද්ශපාලන බලවතාට විරැද්ධව ඔහුෙග් වංචා දූෂණ ෙහළි කරමින් ෙපා්ස්ටර් රැසක් ගම පුරා අැලවීමත් සමඟයි. එදින දහවල් වන විටම නාරද හිමියන්ෙග් ෙදාස් කියමින් ෙලාකු හාමුදුරැෙවාන්ෙග සවනට වැකුනු අාරංචි ෙබාෙහාමයි.
එ්්ක නිසාමයි උන්වහන්ෙස් කල්පනා කෙළ් නැවත නාරද හිමියන්ට අවවාද ෙකාට උෙදන්ම තම ගමි පළාෙත් පන්සලකට වඩින ෙලස ඉල්ලීමක් කිරීමට .

නමුත් ෙලාකු හාමුදුරැවන්ට වඩා භීෂණය ඉක්මන් වුනා .
එ් 1988 වසෙර් අඳුරැ සීතල උඳුවප් මෙහ් අමාවක දවසක්. කෑලි කැපිය හැකි අඳුෙර් පන්සල ෙවත අැදුන ජීප් රථයක් ෙබා් ගස අසල නතර කළා . ඉන් බිමට බට අවි දැරෑ කීප ෙදෙනකු ෙකළින්ම අැදුෙන අවාසෙගය ෙදසට. ෙදාරට තඩිබාමින් එය විවෘත කරන ෙලස උස් හඬින් කරන ෙගා්රනාඩුවට ෙලාකු හාමුදුරැෙවා අවදි වුනා. ඔවුන් පැමිණ තිබූ කාරණය උන්වහන්ෙස්ට අරැමයක් වුෙන් නැහැ . අවදිව වුන් නාරද හිමියන් අසරණ දෑසින් උන්වහන්ෙස්ෙගන් අයැද සිටිෙය් ෙදාර ෙනාඅරින ෙලසයි.
යුක්තිය හා අයුක්තිය තම අාවාසෙගයි ෙදපස සිට තමාට කරන බලපෑම හමුෙවි ෙලාකු හාමුදුරැෙවාන්ෙග සිත මදකට සැලී ගියා. කිසියමි මහා ෙමිඝයකින් තමා ෙවලා ගන්නා ෙසයක් උන්වහන්ෙස්ට දැනුනා.

පහුෙවනිදාට දවස තරැණ ෙවද්දි ගම පුරා අරංචිය පැතිර ගියත් ගමිමුන් ඉන් සලිත වුෙන් නැහැ , එ් තරමටම ගම රට ෙදකම නිර්වින්දනයකට ලක් වී තිබුණා. යමි පමණකට ෙහා් බිය ඉවත් ෙකාට ෙගන එහා ගමට මායිමි වූ අැල කණ්ඩිය ෙවත අැදුන ගමිමුන් ෙදතුන් ෙදෙනකුට එ් අසල ටයර් සෑයක දැවී ෙගාස් තිබූ මිනිස් සිරැර අවට වූ ෙල් වැකි සිවුරැ ෙකාටස් දැක ගන්නට ලැබුණා .

Thursday, 8 May 2014

සිරිත් - විරිත්

මැයි මාසයට අාෙවිණික අඳුරැ අහසයි චුරැ චුරැ වැස්සයි එක්ක සිදු වන තව ෙදයක් තමයි විවාහ උත්සවයන්.

විවාහ උතසවයක දක්නට ලැෙබන අෙන්කවිධ අංග හා සිරිත් විරිත් අතරින් මම නිරීක්ෂණය කරපු අවිචාරවත් අංග ෙදකක් තමයි ෙමි සටහන තියන්න මාව ෙපළඹුෙවි.
ෙමම අංගයන් ද්විත්වයම අතීතෙය් පැවති විවාහ උත්සව වලදීත් සිදු ෙකරැනා , නමුත් එ් නිෂ්චිත ෙහ්තු කාරණා මත , එෙහත් වර්තමානෙය්දී ෙමිවා සිදු කරන්ෙන ෙහ්තුවක් ෙනාදැන කරන්න ඔිනවට හා අනිත් අය කරනවට.

එක් අවස්ථාවක් තමයි රතිඤ්ඤා පත්තු කිරීම . වත්මන් විවාහ උත්සව බහුතරයක් පැවැත්ෙවන්ෙන ෙහා්ටල් වල ෙහා් උත්සව ශාලාවල. මංගල යුවළ එම ස්ථානයට සැපත් වන විටම ඔවුන්ෙග් නෑයන් විසින් රතිඤ්ඤා ශබිද පූජාව පවත්වන්ෙන් එ් පළාතම ෙවඩි ෙබෙහත් ගඳින් පිනවමින්.

අපි ෙමි ක්රියාව අතීතෙය් විවාහ උත්සවයක් සමඟ සසඳවමු. පැරණි විවාහ උෙළලක් සිදු ෙකරැෙන මනාලියෙග නිවස තුළයි, එයට අාරාධනා ෙකාට පැමිණිීමට නියමිත අය විසූෙයත් එම නිවස අවට ගෙමි. ඉතින් මනාල මහතා පැමිණි බවත් අර කරපු අාරාධනය මතක් කරවන්නත් තමයි මනාලියෙග ඥාතීන් උණ බට ෙවඩි පත්තු කරලා සංඥා කෙළ්.
එෙහත් අද මනාලිය ගමිපහ මනාලයා ෙකාළඹ උත්සවය පවත්වන්ෙන් කලුතර ඉතින් කාට අැෙහන්නද ෙමි රතිඤ්ඤා .

අනිත් අංගයත් අපි ඔතනටම සමිබන්ධ කරළා බලමු .
අතීතෙය්දී මානාලයා විවාහ උත්සවය පැවැති මනාලියෙග ෙගදරට අාෙවි අද වෙග් වාහන වලින් ෙනෙමයි, ගමිමැද්ෙදන් නිරැවත් ෙදපයින් උත්සව ෙගදරට එන ඔහුෙග් ෙදපා අපිරිසිදු ෙවලයි තිෙබන්ෙන. එෙලස ෙපා්රැවට ෙගාඩ වීම නුසුදුසු නිසයි මනාලියෙග පාර්ශ්වෙය් මනාලයාට බාල පිරිමි අයකු විසින් ඔහුෙග් ෙදපා වතුෙරන් ෙසා්දා පිස දමන්ෙන්.
නමුත් අද ඔප වැටුණ සපත්තු දමා ෙගන සුෙඛා්පෙභා්ගි රථයකින් පැමිෙණන මනාල මහතාෙගත් පා ෙදාවනවා .

කිසිදු තර්ක බුද්ධියකින් ෙතාරව සිදු කරන ෙමම අංග හා සිරිත් තවත් ෙකාපමණ කලක් අප සමාජය තුළ තෙබිවිද?
උගත් බුද්ධිමත් අප සැම අතෙර් තවත් ෙකාපමණ නමි ෙමවැනි අවිචාරවත් වූ සිරිත් - විරිත් අැත්ද ??
නූගත් යැයි සමිමත ඉපැරණියන් එහිදී ෙකතරමි තර්කානුකූලද ??

ඉදින් ඉගැනගැනීම හුදු අවෙබා්ධය පිණිස පමණක් ෙනාව ෙවනස්වීම/කිරීම සඳහාද විය යුතුය !!

Tuesday, 6 May 2014

සියෙය් ෙකාළ පහ

ෙමි ගිය අවුරැද්ෙද ෙවසක් ෙපාෙහාය දවස.මාලන් සහ ඔහුෙග් බිරිඳ එදා උෙදන්ම ඔවුන්ෙග් ෙමා්ටර් රථෙයන් පිටත් වුෙන් ජයවර්ධනපුර ශික්ෂණ ෙරා්හලට යාමට , එ් ඔවුන්ෙග් අාචිචි අමිමා එහි ෙන්වාසිකව ප්රතිකාර ලබන නිසා අැයව බැලීමට යාෙමි අරමුණින් .
ඔවුන් යමින් සිටිෙය් පිළියන්දල සිට 120 බස් මාර්ගෙය්, එ් වන විට ෙවිලාව උදෑසන 7ට පමණ වූවා . ෙවනදාට විශාල වාහන තදබදයක් පවතින ෙමි මාර්ගෙය් එදින වාහන ෙනාතිබුනා හා සමානයි.එ් එදින ෙපාෙහාය දින නිසායි.ඉතින් වාහනය පැදවූෙය්ත් මාලන්ෙග් බිරිඳ කමනියි.

ෙබා්කුන්දර ප්රෙද්ශයට ළං වන විට ඔවුන්ට
අාසන්නෙයන් හා ඉදිරිෙයන් ගමන් කළා ෙමා්ටර් බයිසිකල් එකක්  . එහි ගමන් කෙළ් එය පදවන පුද්ගලයා පමණයි , ඔහු හිස් අාවරණයක් වෙග්ම ඡැකටිටුවක්ද පැළඳ සිටියා. ෙවිගෙයන් අැදුන එම පුද්ගලයාෙග් ජැකටිටුෙවි එක් සාක්කුවකින් තැඹිලි පැහැති කුඩා කඩදාසි කීපයක් එක්වරම එළියට විසිෙවනු ඔහුට දැනුෙනවත් නැහැ , ඉතින් ඔහු තවත් ඉදිරියට අැදී ගියා .
නමුත් එ් සිදු වුනු ෙද් ඔහුට පිටුපසින් පැමිණි මාලන් දුටුවා වෙග්ම එ් විසිවුනු දෑ කුමක්ද යන්නත් අවෙබා්ධ කර ගත්තා .
කමනිටත් එ් වන විට සිද්ධිය දැනී තිබූණ ෙහයින් අැය වහා නලාව හඬවා සයිකල්කරැට දැන්වීමට උත්සාහ කළත් එය පලක් වුෙන් නැහැ . එබැවින් අැය වහා රථය මාර්ගය අයිනට කර නැවැත්වූවා. ඉක්මණින් ක්රියාත්මක වූ මාලන් වහා පාරට ෙගාසින් අර වැටුණ කඩදාසි එකතු කරගත්තා , එ් රැපියල් සියෙය් ෙකාළ පහක් !!!!!
දැන් මාලන්ටත් කමනිටත් ඔනෑ වුෙන් එම මුදල් අර බයිසිකල්කරැට ෙකෙස් ෙහා් ලබා දීමයි.ඔවුන් තම රථයට නැවත ෙගාඩ වී ලුහුබැඳීම අැරඹුවා. ටික දුරක් යන විට මග ෙදපස බලමින් අා ඔවුන් දුටුවා අර බයිසිකල්කරැ අසල ඉන්ධන පිරවුමි හළකින් ඉන්ධන ලබා ගන්නා අාකාරය.

මාලන් හා කමනි ෙදෙදනා ඔවුන්ෙග් වාහනය නවතා බයිසිකල්කරැ අසලට එන විට ඔහු තමන් ලබාගත් ඉන්ධන වලට මුදල් ෙගවීමට මුදල් ෙසායනවා, එ් තම ඡැකටි සාක්කු අතපත ගාමින්. තම සාක්කුෙවි දමාෙගන අා මුදල් ෙකෙස් ෙහා් නැති වී අැති බවත් දැන් තමා ලඟ ෙවනත් කිසිදු මුදලක් ෙනාමැති බැවින් ලබාගත් ඉන්ධන වලට මුදල් ෙගවීමට ෙනාහැකි බවත් ෙත්රැමි ෙගාස් සිටි ඔහු සිටිෙය් දැඩි අසරණ තත්ත්වයක.එ් බව ඔහු දුටු මාලන්ලටත් වැටහුණා.
එවිටම තමයි ඔවුන් ඔහු ෙවත ෙගාස් වුණු සිද්ධිය පවසා ඔහුට අර රැපියල් සියෙය් ෙනා්ටිටු පහ ලබා දුන්ෙන.

එ් සුවිෙශ්ෂි ෙමාෙහාෙත් අර අසරණ තත්ත්වයට පත්ව සිටි මිනිසාෙග් මුහුණ කියා පෑෙවි මහා කතන්දරයක් . ඔහුට එම සිදුවීම අදහාගත ෙනාහැකි වුනා. අපහසුෙවන් වචන ගලපා ගත් ඔහු මාලන්ට හා කමනිට තම හදපිරි ස්තුතිය පිරිණැමුෙව විස්මෙයන් හා සතුටින් අැවිෙලමින් කඳුළු බිඳු නැගි ෙදෙනත් අතරිනුයි.

Monday, 5 May 2014

කකුල් හතෙර අාදෙර්

ෙමි අකුරැ කරන්නට සැරෙසන කතා ෙදකම සුනඛ සුරතලුන් සමිබන්ධවයය. අප කවුරුත් ෙමවැනි කතා අසා අැතුවාක් ෙමන්ම ෙමවැනි සිද්ධීන් අත්විඳ අැතැයි සිතමි . ෙකෙස්ෙවතත් ෙමි මා අැසූ සත්ය සිදුවීමි ෙදකකි.
ඉන් පළමු කතාව මාෙග් ළඟම මිතුරියක් හා සමිබන්ධ වන අතර ෙදවැන්න මා අකුරැ කළ පානදුර ශාන්ත ෙජා්න් විදුහෙල් ඉගැන්වූ ගුරැ මාතාවක් හා බැඳුනකි. නමුත් කතා ෙදෙක්ම වීරයන් සුනඛ සුරතලුන්ය.

මාෙග් මිතුරියද දන්ත ෙෙවදයවරියක වන අතර ෙමි කියන සමෙය්දි අැෙග් නිවෙස් බලු පැටවුන් ෙදෙදෙනක් වාසය කළා, එ් සියලු සැප සමිපත් , අාදරය රැකවරණය ලබමින් . අැෙග් නිවෙස් සිට මහා පාරට විවෘත වන ෙග්ටිටුවට තරමක දුරක් තිෙබනවා, නිවෙස් සිට අැය ෙමි දුර ෙගවා තම ෙමා්ටර් රථය පාරට දමන ෙතක් අර සුනඛ සුරතලුන් ෙදෙදනා පසුවන්ෙන් නිවස තුළ. එ් ඔවුන්ෙග අාරක්ෂාවට. අැය පිටත් වූ පසු තමයි ඔවුන්ව නිවසින් පිටතට යවන්ෙන. ෙමි කියන දිනෙය්ත් සිදු ෙකරැෙණ එ් පිළිවලමයි.
එ්ත් එදා අැයට නිවසත් ෙග්ටිටුවත් අතර දුර ෙගවා ගැනීමට ලැබුෙණ නැහැ. එක් වරම අැයට වැටහුනා කුමක්  ෙහා් ඇයෙග් කාර් රථෙය් හැපුන බව. වහා රථය නතර ෙකාට බැලූ අෑ දුටුෙවි තම එක බලු පැටවකු වාහනෙය් හැපී අැති බවයි . තම ෙස්වා ස්ථානයට යන ගමන පෙසකලූ අැය බලු පැටවාද රැෙගන ගිෙය් පශු ෙෙවදයවරෙයකු ෙවතයි. නමුත් අර බලු පැටවා එ් වන විට මිය ගිහින් . නමුත් අැයට පසුව දැනගැනීමට ලැබුෙන අැය එවෙල් යාමට සිටි මාර්ගෙය් දරැණු රිය අනතුරක් සිදු වී අැති බවත් එ් ෙමාෙහාෙත් මාර්ගෙය් ගිය වාහන කීපයක් එම අනතුරට මුහුණපා අැති බවත් තමන්ද ෙපර සිදුවීම ෙනාවුනි නමි එම අනතුරට ලක් වන බවත්ය .
එෙස් නමි අර සුනඛ සුරතලා මාෙග් මිතුරියෙග් රියට පැන තම දිවි පිදුෙවි අෑ යන ගමන වලකා අැයට වන්නට ගිය අනතුරින් ෙබිරා ගන්නද??

ෙදවැනි සිදුවීම මට දැනගන්න ලැබුෙන අර ෙපර කී ගුරැතුමිය අැයෙග් දත් සමිබන්ධ කාරණාවකට මාෙග් දන්ත ශලයාගාරයට පැමණි විටයි.
අැයෙග් නිවසද පාෙර් දමා ෙගාස් සිටි අනාථ සුනඛයන් කීපෙදෙනකුටම ෙසවණ දුන් තැනක් වුනා . ඔවුන්ව ෙපා්ෂණය කිරීම රැක බලා ගැනීමත් ෙපරලා උන්ෙග් අාදරය ලැබීමත් , තම දරැවන් අෑත රටක පදිංචියට ෙගාස් සිටින ෙමම වැඩිහිටි ගුරැතුමියටත් අැෙග් ස්වාමියාටත් විශාල තෘප්තියක් ෙගන ෙදන්නක් බව තමයි මට වැටහුෙන්. ඔවුන් ෙබාෙහා් විට බණ භාවනා කටයුතුවලට නිවසින් පිටතට යාම පුරැද්දක් කර ෙගන තිබුණා, එවිට සුනඛයන් සිටිෙය් නිවෙසත් ෙගමිදුෙලත් , ෙමාකද ෙගදර වැඩට ෙකෙනක් සිටි නිසා .
ඉතින් ෙමි විෙශ්ෂ දවෙසත් ඔවුන් ෙගදරින් පිටවුනා. බස් මගී නැවතුම තිබුෙණ නිවස අසලමයි, ඔවුන් එතන බසයක් එනතුරැ ටික ෙවිලාවක් ගත කරද්දි එක්වරම දැක්කා තමන්ෙග එක බලු සුරතෙලකු ඔවුන් සිටි තැනට පැමිෙණනවා. "ෙමි සතා ෙකාෙහාම එලියට අවවාදැයි" සිතමින් ඔවුන් ෙදපල කෙල් යන ගමන ගැන ෙනාසිතා තම සුරතලාවත් රැෙගන නැවත නිවසට යාමයි. එෙස් බල්ලා ෙගදර දමා නැවත බස් නැවතුමට පැමිණි ඔවුන් දුටුෙවි කුමක්ද ? එම නැවතුමට පැමිණි බස් රථය ෙවිගය පාලනය කර ගත ෙනාහැකිව අසල සිටි අයවත් යට කරමින් නැවතුම තුළට වැදී අැති අන්දමයි. තම සුරතලා අර විදියට තමන් ලඟට ෙනාඅා ෙවි නමි එම අනතුරට තමන්ද ලක්වන බව ඔවුන්ට අවෙබා්ධ ෙවන්න වැඩි ෙවලාවක් ගිෙය් නැහැ .

ඉහත සිදුවීමි ෙදකටම සමිබන්ධ මිනිසුන් අනතුරැ වලින් ගැලවුෙන් අර සුනඛ සුරතලුන් නිසා ෙනාෙවිද?? ෙමිවා හුදු අහමිබයන්ද?? සිදුවන්නට යන විපත අර අසරණ සතුන්ට කුමන ෙහා් විධියකින් දැනී තම අාදරණීයයන් ඉන් මුදවා ගැනීමට ඉදිරිපත් වූවාද??

එය එෙස් නමි ෙමි " කකුල් හතෙර් අාදරය " ෙමාන තරමි අපූරැද ??

Saturday, 3 May 2014

දත් නැති අම්මා

කෘතිම දත් දැමීම කියන ෙද් අවශය වන්ෙන ෙකෙනකුෙග මුඛය තුළ දත් ෙනාමැති වුනාම.අෙප් ෙගාඩ ෙදෙනක් හිතාෙගන ඉන්ෙන දත් ඔින ෙවන්ෙන ෙපනුමට විතරයි කියලා . එ්ත් අහාර ජීර්ණය , කථනය , මුඛ හණු වල යහපත සඳහාත් දත් වැදගත් ෙවනවා.
ඉතින් ෙමි දත් දැමීෙමත් තියෙනවා අකාර කීපයක් . මූලිකව දත් අැඳි ( dentures ) කියන එකත් ස්ථිර දත් සිටවීම ( bridge  ) කියන එකත්.
ෙමි ෙදෙකන් පැවැත්ම , පහසුව , භාවිතය අතින් ෙගාඩක් ෙහාඳ bridge   විදිය . එ්ත් එ්ෙක් මිළ තමයි ගැටළුව . එ්්ක නිසාම බහුතරයක් දත් නැති අයට dentures වල පිහිට තමයි .
ෙමි මෑතකදී මෙග් දන්ත ශලයාගාරයට අාවා කෘතිම දත් දාගන්න මැදි වයෙස කාන්තාෙවා් ෙදෙදෙනක්. එක්ෙකෙනක් සිංහල , අෙනකා මුස්ලිමි.
අර මුස්ලිම් කාන්තාව අාෙවි bridge අාකාරයට දත් දාගන්න . එයාෙග් දුව කිවිවලු " අමිෙම අර ගලවන දාන දත් අැඳි දාගන්න එපා සථීර එකම දාගන්න " කියලා . එ්ත් එයාට එ්කට වත්කමක් නැහැ , ඉතින් එයා denture එකකින් සෑහීමට පත් වුනා .
සිංහල කාන්තාව අාෙවත් bridge අකාරයට දත් සිටවගන්න. එයාට එ්කට සල්ලිත් තිබුනා .එ්ත් එයාෙග් දුව කීවලු " අමිමට ෙමි වයසට ෙමාන දත්ද? ඔන්න ඔෙහ් නිකං ඉන්න සල්ලි වියදමි ෙනාකර" කියලා .

ඉතින් ෙමි අත්දැකීමි ෙදක ෙමාන අකාරයටද විග්රහ කර ගන්ෙන? ෙමි ෙදෙගාල්ලෙගම සමාජ - අාර්ථික පසුබිෙමි ෙලාකු ෙවනසක් මම දැක්ෙක නෑ. එෙහම ෙවලත් අර දූවරැ ෙදන්නා ෙදවිදියක් වුෙන් අැයි? එ්කට ෙහ්තු ෙගාඩක් උපකල්පනය කරන්න පුලුවන් .අනික ෙකෙනකුෙග අාර්ථික තත්වය තම ෙසෟඛයය ෙකෙරහි ෙකාපමණ බලපානවද? . ඔබත් හිතලා බලන්න.්

මැයි දිෙන්

දුකින් බර අලු පැහැ අහස යට
නමින් සියලු රතු වුන උන් හැඳින
බරින් අඩි තබා අවිදින් ෙපරට
යමන් අද තමයි අපෙග් දවස

සූරමින් අපව උන් හප ෙකරැවා
කාරමින් දවස තව තව වධ දුන්නා
වෑයමින් ෙගවන දිවිෙය් කඳුළැලි ෙම්වා
පාදමින් කෙටාලු ෙපරටම යමු ෙසායුරා

එන එන එකා සපයයි රටටම විහිළු
පන ෙදන කතා කියමින් ෙදනවා ඔිළු
ෙමාන ෙමාන ෙද් වුවත් රවටන්නට බැහැලු
තැන තැන නැග එන්ෙන රතු බලයයි යාළු