Google+ Followers

Tuesday, 24 June 2014

2 0 1 7

කාලය පිළිබඳව වූ සාධාරණ නිෂ්චය කිරීමක් මා තුළ ෙනාතිබුණි .

ෙදවැලමිට ෙමිසය මත ඔබාෙගන මා ෙකාපමණ නමි ෙවිලාවක් ෙමෙලස ෙගවන්නට අැත්ද ??

තුනටිය මුලින් මතු වූ සියුමි ෙවිදනාවක් පිටෙකාන්ද දිෙග් ඉහළට අැෙදනු විනා ෙපර දින රැෙයහි මා ෙමහි ෙගන එ්මට ෙපරත් ෙගන අා විගසමත් එල්ල කළ ගුටි බැට තුලින් නැග අා ෙවිදනාව දැන් මට ෙනාදැෙනන ෙසයකි .

එෙහත් මාෙග් මුහුෙණ් ෙමන්ම ශරීරෙය් කිහිප තැනකම ඉදිමුමි පවතින ෙසයකි .නමුත් එවාෙයන් ෙවිදනාවක් මතු ෙනාවන්ෙන් මන්දැයි මට හදිසිෙය්ම සිහියට නැගුණි.

එෙහත් එ් සුලු ෙවිලාවකට පමණක් විය.

නැවතත් ඊෙය් රැය ෙවත මනස අැදී යයි .

ඔවුන් සීතල වතුෙරන් මා නහවනු ක්ෂණයකින් නැග අා ශාරීරික ෙවවිලුමක් සමගම මතකයට නැගිණ.

ඔවුන් මාෙගන් කුමක් ෙහා් විමසීද ? නැත එවැන්නක් සිහියට ෙනාඑ් , ෙමතැන ෙමිසය අසල පුටුෙවි වාඩි කරවා ෙමි දැන් මෙග් අැස් තුළට එබී සිටින තටිට හිසැති කුඩා මිනිසා මා බාර ගන්නා ෙතක් ඔවුන් කුමක් කෙළ්ද ??

සිගරටි දුඟඳ , පැද්ෙදන විදුලි බුබුල මෙග් මතකයට අරක් ෙගන අැති ෙසයකි !
එතෙකාට පහරදීමි!

ෙමි කුඩා මිනිසා මට කිසිදු අයුරකින් පහරදීමක් සිදුකෙළ් නැත. එෙහත් ෙමාකක්ෙදා් ගැන දිගින් දිගටම විමසයි .
එය ප්රශ්න කිරීමක්ද?

මම ඔහුට දුන් පිළිතුරැ පිළිබඳව මා සිතන්නට විමි .

අැයි ඔහු මා සමඟ කිපී මට පහර ෙනාෙදන්ෙන ??

ඔහු මා ෙදස එක එල්ෙල් බලාසිටියි.

ඔහු අසන ෙදය පිළිබඳව මා ෙනාදනිත්ද?

මට ඔහු පිළිබඳව හදිසි අනුකමිපාවක් අැතිවිණි.

මට අවශ්ය වූෙය් කාලය ගැනීමයි !

ඔහුට අවශ්ය වූෙය් ඉලක්කමි කිහිපයක් පමණි !

නමුත් ෙමි වසරක පමණ වයායාමය ඔහුට අවශ්ය ෙද් දීමටද ??

සැලසුමි අංක එක අසාර්ථක වූ පමණින් සියල්ල අවසන් ෙවිද??

නැත ෙමි අාරමිභයක් පමණි !

අද දහවල් වන විට තමන්ට ෙකාතැනක ෙහා් මහ විශාල වැරැද්දක් සිදු වී අැති බව ඔවුන් අවෙබා්ධ කර ගනීවි .

මාෙග් පැත්ෙතන් සිතීමට අැත්ෙත් හුදු තනි ජීවිතයක් ගැන පමණි .

නමුත් ඔවුන්ට ??

බලය පිළිබඳව තනි මිනිසකු ෙහා් පවුලක් පමණට වඩා කාලයක් සිතූ සෑම අවස්ථාවකම එම සමාජය අත්විඳි ෙඛිදවාචකය කරා අප පැමිණ සිටිමු .

අදින් අවසානයක අාරමිභය උදාවනු අැත !!

ඉදින් මා ෙමි තටිට මිනිසාට මා දන්නා ෙද් පැවසිය යුතුද ??

නැත ! මට අැත්ෙත් එකම පැතුමක් පමණි .

එ් ඔවුන් අතට පත්වූ පළමු වැන්නාත් අන්තිමයාත් මා වීමයි !

ඉතිරි උන් එය කරාවි !

අලුත් පස් තනනු වස් :-) :-) :-) :-)

7 comments:

 1. අදයි මේ පැත්තට ගොඩවුනේ.. හෙමීට ඉඩ තියෙන විදිහට කියවන් එන්නම්..

  ReplyDelete
  Replies
  1. ෙබාෙහා්ම ස්තූතියි බිත්ති හතරට අාවට
   දිගටම එන්න .

   Delete
 2. අකුරු වල අඩුපාඩු තියෙනවා ඒක හදාගන්නකෝ.. දිගට එන්නං.. ජය

  ReplyDelete
  Replies
  1. ෙබා්ම ස්තූතියි .
   මම blog එක ලියන්ෙන් මෙග් mobile phone එෙකන්. එ්කයි අකුරැ අඩුපාඩු .අනික මෙග් tech දැනුම අඩුයි . බලමු ඉස්සරහට lap එකකින් blog එක කරන්න . රැඳිලා ඉන්න . ජයෙවිවා !!

   Delete
 3. මමත් අදයි අවේ. දිගටම ලියන්න.. හිමීට බලමු. අකුරු ටිකත් හරියට හදා ගන වෙවී වගේ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. ෙබා්ම ස්තූතියි අාවට !
   අකුරැ ප්රශ්ෙන විසඳන්න බලනවා.
   phone එෙකන් සිංහල type කරන්න විදියක් තියෙනවා නමි කියන්න , එ්්ක විශාල උදවිවක්.

   Delete
 4. ෆෝන් එකෙන්නම් දන්නෙ නැහැ. මමනම් ඉතින් අර සින්ගිරිසි කියන එක තමයි පවිච්චි කරන්නේ

  ReplyDelete