Google+ Followers

Friday, 27 June 2014

එළියට

තව දුරටත් ජීවිතය පවත්වාෙගන යා යුතුද නැත්ද යන්න එෙවිෙල් මට වගක් වූෙය් ෙනාෙවි .

අෙතා්රක් නැති සිතිවිලි මා මනස ෙවලා පටලවා අරක් ෙගන වුනි .

එය එෙස්ම විය .

මාහටද වගක් ෙනාවුනි . එෙස් ෙනාමැති නමි රථ වාහන ෙවිගෙයන් අැෙදන මග හරහා මා එෙලස පාර මාරැ ෙවිවිද ?

එෙහත් පුදුමයට කරැණ නමි අර ගමන් කළ වාහන කිසිවක් මා හා ෙනාගැටීමයි .

කන් බිහිරි කරවමින් නළා හඬ කිහිපයක් නාද වුනි . එපමණකි , මා යට කරවමින් යන්නට වුන් එෙකකුටවත් බැරිවිය . බැරි වීමකට වඩා උන්ෙග් එ් සඳහා වූ ෙනාසැලකිල්ලය.

පාර මාරැ වූ මා මුලින්ම දුටුෙවි යාචක පවුලකි .එ් රැෙයහි වසා අැති කඩයක් ඉදිරිපිටට වී ඔවුන් දවස නිමා කරන්නට සැරෙසති . කුඩා ළමුන් ෙදෙදනා කරන දඟකාරකමි ෙදස බලා මවිපිය ෙදපල තුටු ෙවති . අැත්තටම ඔවුන් සතුටින්ද ? එෙස් නමි ඔවුන්ට එය ලැබුෙණ් ෙකලසකද ?
මා ෙමි ෙසායන්ෙන්ත් එයම ෙනාෙවිද ?

දැන් මට නගරය හාත්පස මුළුමනින්ම පාෙහ් දිස්ෙවයි. මම එතැනම අෑඳිගතිමි .
වසර පහකට පසු නගරයක් මැද පාර අයිනක ලැග වුන්ෙනමි. විශ්වවිද්යාල දිවිය තුළ ෙමවන් රැය දුලභ ෙනාවිණි.

ඉදිරිෙයන් පරසිඳු අකුරැ තුෙන් අාපනශාලාව අැත. එයට ගණුෙදණුකරැවන්ෙගන් අඩුවක් නැත.
මුදල් පෙසකින් තිබියදී ෙමහි යන එන්නන් එ් සඳහා ෙවිලාව ෙසායාගන්ෙන් ෙකළසකද ?
උදෑසන නිවසින් පිටවන මා නැවත රෑ ෙබා්වී පැමිෙණමි, එම චක්රෙයන් ෙතාර වූ අමතර ෙවිලාවක් යනු මා හට හුදු සිහියක්ම වද්දී ෙමහි ඉන්නා මිනිසුන් එම අතිරික්ත කාලය ෙසායාගත් අකාරය උභෙතා්ෙකා්ටිකයකි.

මා අසලින් විවිධාකාරෙය් පංචස්කන්දයන් අැදී යති . දවෙස් රාජකාරි නිමවී එම රැෙය් තම නිෙවස් කරා අැෙදන එම ගැහැණු - මිනිසුන්ෙග් මුහණු වල මම සතුට ෙසවිෙවමි. බහුතරයක් මුහුණු වල තුබුෙණ් දුක තරහව ෙවිදනාව අෙප්ක්ෂාභංගත්වය .....පමණි .

අැය ඔහු බඳ වටා අත දමා තදින් ඔහුටම අැලී ගමන් කරයි . විදුලි බුබුලු එලියට අෑ වත දිෙල් . එතැන අාදරය අැතිද ? තිබුණද එ් කී කලකට ද ?
අැත්තටම අාදරය යනු කුමක්ද ? සියල්ල අැති වී නැති වී යන බව සත්තය. මා ෙවතද එය එෙස්ම විය.

මිනිස් ප්රගමනෙය් වර්තමාන අවධිය වන විට බහුතරයක් වූ මිනිසුනට විෙවිකය , සතුට , අාදරය අහිමි වී අැත. ජීවිතය එෙහම පිටින්ම කලබැගෑනියකට පත්ව අවසාන ය.

ඉදින් මින් ගැලවීමක් නැතිද ?

නුඹ - මා අවස්තතිය මග හැරීමට සුදානමි නැතිය. එෙස් ෙනාවන තාක් අප ගැල බැඳි ෙගානුන් ෙමනි.

මිනිසුන්ෙග් පවතින තත්වෙයන් මිදීමට අැති අකමැත්ත පරාජය කිරීමට අවශ්ය දැනුම අවෙබා්ධය ඔවුන් තුළට ෙගන යාමයි .
එය තරමක් අැඟ රිෙදන සංවිධානාත්මක වැඩකි .

ෙදකකුල් අද්දර සිෙමන්ති ෙපාෙළාව මත ගැටුනු ෙබෙලක් හඬකින් මා දැහැන බිඳිණ.
මා යාචකෙයකුයි සිතා කිසියමි අයකු විසි කළ රැපියල් පෙහ් කාසිය මා අසල විය .

අලුත් පස්    තනනු වස්  !

සැ : යු - ෙමය සිතා මතා ලියූවක් ෙනාව
              ඔෙහ් ෙගතුනකි. අඩුපාඩු වලට
               සමාවන්න.
               මා blog එක කරෙගන යන්ෙන
              මෙග් mobile phone එෙකන්,
             ඉතිං අකුරැ පැටලිලා අැති, එ් font
             එක අවුල් නිසා .අමාරැෙවන් හරි
             කියවන ඔබට ස්තුතියි.

3 comments:

 1. මාත් ගොඩක් බ්ලොග් කියවන්නෙ කමෙන්ට්ස් කොටන්නෙ ෆෝන් එකෙන් මේකත් එහෙමයි. හෙළකුරුද පාවිච්චි‍ය. ඒකෙ හිටපු ගමන් ඔහොම අකුරු අවුල් වෙනවා.

  පුළුවන්නම් මේකට මේලක් දාන්න. rscpriyashad@gmail.com

  ReplyDelete
 2. පුළුවන් නම් බ්ලොග් එක මේ සින්ඩි වලට එකතු කරන්න. ෆෝන් එකෙන් නම් ශුවර් නෑ. ඒත් ට්‍රයි කරලා බලන්න.

  http://maathalangesindiya.blogspot.com
  http://kuveni1.blogspot.com
  http://syndi.lankeeya.lk
  http://blogs.sinhalabloggers.com
  http://geek.lk
  http://sindiya.com
  http://www.kottu.org
  http://blogs.geegain.com
  http://lankablogs.org
  http://www.hathmaluwa.org
  http://www.ekathuwa.com/http://api-apita.blogspot.com
  http://ad.einfolk.com
  http://sindilanka.blogspot.com
  http://nohimsithuwili.blogspot.com
  http://avakashaya.blogspot.com
  http://k-matha.blogspot.com/
  http://i-am-a-blog-reader.blogspot.com
  http://helayeithihasaya.blogspot.com
  http://ambagaha.blogspot.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. ෙබා්ම ස්තූතියි comment වලට වෙග්ම උදවි කරන්න හිතුවටත් .
   දිගටම බිත්ති හතර ට එන්න .

   Delete