Google+ Followers

Friday, 13 June 2014

පටලැවිල්ල

නදිනි සිතින් තමාටම ෙදාස් පවරගත්තා . එ් තම රථය ෙමම මාර්ගයට හැරවීම නිසා . අැය සිතුෙව ෙමි මාර්ගෙය් වාහන තදබදය අඩු අැති කියලයි . දිගු වාහන ෙපා්ලිෙමි හිමිහිට ඉදිරියට අැෙදන අැෙග් ෙදෙනත් කවුලුෙවන් පිටතට ෙයාමුවුෙන් නිරායාසෙයන්.

රාජකාරී නිමවීමට කලින්ම කාර්යාලෙයන් පිටත් වූ සමීර එ් ෙවද්දි සිටිෙය් අැය සමඟ සිසිල් බීම වීදුරුවක් හිස් කරමින් .

නදිනි යුහුසුළු වුනා එම ගැහැණියෙග් හැඩරැව නිරීක්ෂණය කර ගැනීමට . ඊළඟ නිෙමිෂෙය් අැයෙග් රථයට ඉඩ ලැබුණා ඉදිරියට යාමට . නමුත් එ් ටික අැයට ප්රමාණවත් . නදිනි සංසන්දනය කළා අඟහරැවාදා නිමාලිෙගන්  ලැබුණු ෙතාරතුරැ සමඟ තමන් දුටු ෙද් .

සමීර අැයත් සමඟ පිටත්ව යාමට සැරෙසන විට ඔහුෙග් දුරකථනය නාදවුනා. මද සිනහවකින් ඔහු උත්තර බැන්දා " නෑ නෑ තාම මම office එෙක් , ටිකක් පරක්කු ෙවයි "

තම නිවසට පැමිණි නදිනි එක හුස්මට ෙගදර ෙදාෙර් වැඩ සියල්ල නිම කෙළ් හිෙත් ෙතරෙපන දුක ෙවිදනාව තරහව පිට කරගන්නත් එක්ක . අැය ඔවුන්ෙග් වසර තුනක විවාහ ජීවිතය ගැන කල්පනා කළා. අැයට තවමත් අදහාගන්නට බැහැ ඔහුෙග් ෙමි ෙවනස් වීම. තමා ඔහුට ෙකාපමණ අාදරය කළත් ඔහු ෙවනුෙවන් තමන් අතින් විය යුතු අැතැමි යුතුකමි පසුගිය සමෙය්දි මගහැරැණ බව අැය තම සයනයට වී ෙමෙනහි කළා .

සමීර නිවසට පැමිණිෙය් සතුටින් . ඔහුෙග් සැලසුමි එ් අකාරයටම ක්රියාත්මක ෙවමින් තිබණා . නිදන කාමරයට හිස ෙපවූ ඔහු දුටුවා අැයට නින්ද ෙගාස් අැති බව. රෑ කෑම සඳහා ෙවිලාසන වැඩි නිසා ඔහු නා පිරිසිදු වී තම laptop පරිගණකයද රැෙගන ෙකාරිෙඩා්ෙවි අසුනක හරිබරි ගැහුණා.

ඔහු නිවසට පැමිණි වග නදිනිට දැනුනත් අැය ෙබාරැ නින්දක් මවාෙගන එෙලසම සිටියා .

සමීර තම පරිගණක දින ෙපාෙත් සටහනක් තබන්නට ෙයදුනා , එ් දින කීපයකින්. "" ෙහට අෙප් තුන්වැනි විවාහ සංවත්සරය. ගිය ෙදවතාෙවම මම නිසා එ්ක සමරන්න බැරිවුනා . එ්ත් ෙමි පාර මම අැයව පුදුම කරවනවා. ""
"" මට ඕන වුෙන් අෙප් පවුල් වල අයත් එක්ක ෙගදරින් පිට තැනක ෙපාඩි party එකක් ලෑස්ති කරන්න .""
"" එ්ත් තිෙයන වැඩ අතර එයාට ෙනාදැෙනන්න ෙමික කරන්න ඕන නිසයි party organizer ෙකෙනක් වුන ෙසනුරි ට වැෙඩි බාර දුන්ෙන්. ෙසනුරි  මෙග් පරණ යාළුෙවක්. අපි ගිය අඟහරැවාදා මුණගැහිලා තමයි වැෙඩි කතා කර ගත්ෙත්.""
"" අද අපි මුණ ගැහිලා අන්තිම කාරණා ටිකත් හරිද බැලුවා. ඔය ෙවලාෙවි තමයි නදිනි ි  මට call කෙළ්.""
"" තවම ෙමි කිසි ෙදයක් එයා දන්ෙන් නෑ, මට ඕන ෙහට ලස්සන දවසක් කරලා නදිනි පුදුම කරවන්න, සතුටු කරවන්න.""

2 comments:

 1. කතාව ආරම්භයේදී හිතුව දේ නෙමේ අවසානය :D ..ලස්සනයි ..කතාව එකපාරටම ඉවර වුනාදෝ කියලත් හිතුන තව දිගට ලිව්වනම් හොඳයි කියලත් හිතුන....

  ReplyDelete
  Replies
  1. ෙබාෙහා්ම ස්තූතියි බිත්ති හතර අැතුළට අාවට.
   අායිත් එන්න දන්න අයට බිත්ති හතර ගැන කියන්න

   Delete