Google+ Followers

Tuesday, 17 June 2014

අා ග ම

ෙමි දවස් ටිෙක් ෙවචිච ෙද්වල් අමතක කරලා ෙවන ෙදයක් ලියන්න හිත හදාගන්න බැරිවුනා . ෙමාකද බිත්ති හතර අැතුෙළ දිවි ෙගවුනත් තවම සමාජෙයන් විතැන් ෙවලා නැති හන්දා .

කාෙලකින් ෙල් ෙනාහැලුණු රෙටි යමිතමි බුදුන් වැඳලා අල්ලා සිහිකරලා මරණ ෙදක තුනක් ඉෂ්ට සිද්ධ ෙකාරගත්තා.
අෙදා්මැයි !! face බුකිෙය් මහා කළු සිංහලයන්ෙග් ජාති ප්ෙර්මය ෙරද්ද පල්ෙලනුත් ෙබිෙරනවා :-)

ඔය සිද්ධ වුන හැමෙද්කම පිටපත් රචකෙයා් ෙමි දවස් වල ලංකාෙවත් නැති වුනාට නාටිටිය අපූරැවට නැගලා ගිෙය් කතා ෙත්මාව හුදී ජන පහන් සංෙවිගය පිණිසම වූ අා   ග  ම  මුල් කර ගත් එකක් වූ නිසාත් කහ සිවුරැ ධාරී නළු බටිටාෙග් විශිෂ්ඨ රංගනය නිසාත්  උන්ට ෙකල වුනාට අපිට ෙමාෙකා් වර්ගෙය් බුද්ධිමත් ප්ෙරක්ශකයන් නිසාත් ය.

අා  ග  ම  ගැන කියන විට මට මෙග් ළමා විය සිහිෙවයි . ( එෙහත් ෙමිවා ෙමෙලස ලියන විට අර ෙපර කී අකාරෙය් " වීරයන් " ට මාෙග් අසරණ මවි සිහිවනවා අැත. )

කුඩා කල ක්රිස්තියානු ළමෙයකුෙගන් " ඔබෙග් අාගම කුමක්දැයි " විමසූ විට ඔහුෙග් පිළිතුර " මම "" අා ග ෙමි "" " යන්නයි .

" එ් ෙගාල්ෙලා් අ ග මි කාරෙයා් " යැයි අාචිචිඅමිමා කියනු එකල මම නිතර අසා අැත.

අපි ෙබෟද්ධ අාගෙමි වී ඔවුන්ෙග් අාගම "" අා ග ම "" වූෙය් ෙකලසද යන්න එකල මට මහප්රාණික ගැටළුවක් විය .

නමුත් පසු කෙලක දහමි පාසැල් ගුරැවරයකු මගින් ඊට පිළිගත හැකි මටිටෙමි පිළිතුරක් ලැබුණා. ඔහුට අනුව අා ග ම යනු "" අාත්මය ගලවාගැනීෙමි මග "" යන වචන තුෙන් මුල් අකුරැ වල එකතුවයි.

එ්ත් ෙමාකකින්ද අාත්මය ගලවගන්ෙන් ? අෙප් ගුරැතුමාෙග් උත්තරය වුෙන් " නරකින් වැරදිවලින් පවි වලින් " කියලයි . මට හිතුෙන් නමි අාත්මය ගලවගන්න ඕන ෙමි ෙභෟතික ශරීරෙයන් කියලයි .

ෙකාෙහාම ෙකාෙහාම හරි විශ්වවිද්යාෙලත් ගිහිල්ලා ඔලුව අරවයින් ෙමිවයින් පුරව ගත්තට පස්ෙස් මමම ෙමි පුරස්ෙනට ෙබාෙහා්ම සරල උත්තරයක් හදාගත්තා.

අා ග ම යනු ෙවන ෙමාකවත්  ෙනෙමයි "" අාණ්ඩුව ගලවාගැනීෙමි මග "" කියන වචන වචන තුෙන් මුල් අකුරැ වල එකතුව බව.

එ්ක එෙහම ෙනෙමයි ද කියලා අද ෙවද්දි රෙටි අැවිෙලමින් යන අාගමිවාදි කලෙකා්ළාහල වලට මාස කිහිපයකට පසු එළෙඹන ජනාධිපතිවරණෙය් ප්රතිඵල වලින් කාට කාටත් අවෙබා්ධ කරගන්න පුලුවන් ෙවිවි !!!

6 comments:

 1. ම්ම්ම්...සහතික ඇත්ත කතාව...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔවි එ්ත් බහුතරයකට ඕක වැටෙහන්ෙන නැති එකෙන් අවුල!
   බිත්ති හතර අැතුළට පැමිණියාට ස්තූතියි .

   Delete
 2. මම හිතන්නේ මේක කවදාවත් සිංහලයා නම් තේරුම් ගන්නේ නැතිවෙයි

  ReplyDelete
  Replies
  1. එ්ක නමි අැත්ත තමයි
   බිත්ති හතර ට අාවට ස්තූතියි
   දිගටම එන්න

   Delete
 3. ( ෙ ) සමහර වචන වල පෙන්නන්නේ ඇයි ඒක හින්ද කියවන්න ටිකක් අමාරුයි...,එක දහම් පාසල් ගුරුවරයෙක් කිව්ව විදියටම හැමදේම ඇත්තමද දන්නේත් නෑ.. නැත්තම් ආගමට කියන ඉන්ග්ලිශ් වචනේ වගේම වෙනත් බාශ වලින් කියවෙද්දි ඔය අර්තයම හදාගන්නත් අමාරුයි

  ReplyDelete
 4. නෑ නෑ උපාහාසයක් විතරයි ලිවිෙවි , පටලව ගන්න එපා.
  ඔවි අකුරැ පැහැදිලි නැතුව අැති, එ්කට සමාෙවන්න. මම blog එක තනිකරම කරන්ෙන් mobile phone එෙකන්.

  ReplyDelete